Kişisel Verilerin K.İ. Politikası c

Politikalar a Geri Dön

MADDE 12: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimiz tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin üst amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

 1. Şirketimiz tarafında yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Şirketimizin Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 3. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 4. Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 5. Şirketimizin çalışanlarının hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini.

Yukarıda sıralanan üst amaçlar kapsamındaki veri işleme amaçları şunlardır:

 1. Etkinlik Yönetimi
 2. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 3. İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 4. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 5. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 6. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 7. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 8. Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
 9. Lojistik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 10. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 11. Müşterilerin Finansal Risklerinin Tespitine Yönelik Faaliyetler Yapılması
 12. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 13. Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 14. Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
 15. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 16. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 17. Hukuk İşlerinin Takibi
 18. Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 19. İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
 20. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 21. Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 22. İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 23. Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
 24. İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve/veya Denetimi
 25. Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 26. Şirket Malvarlığının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 27. Şirket Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan kişisel veri işleme amaçları kapsamında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmakta; ilgili iş birimleri tarafından aşağıda belirtilen kişisel veri işlemesi faaliyetleri kişisel veri sahiplerinin bahsi geçen açık rızalarına ilişkin olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede; yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurulan kişisel veri işleme amaçları;

 1. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 2. Lojistik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 3. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 4. Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 5. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 6. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 7. Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 8. Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 9. İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
 10. Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 11. İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 12. Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini olarak sıralanabilmektedir.

 

MADDE 13: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

 

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu politikada yer verilmiştir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

MADDE 14: KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KULLANIMI

 

Şirketimiz yerleşkelerin kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel verileriniz elde edilebilecek ve yalnızca aşağıda sayılan amaçlar için gerekli süre boyunca saklanabilecektir. Kapalı devre kamera sistemi kullanımı ile anti sosyal davranışların ve suç  teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, Şirketimiz yerleşkelerinin ve Şirketimiz yerleşkelerinde yer alan araç ve gereçlerinin güvenliğinin tesisi, Şirketimiz yerleşkelerini ziyaret eden ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçlanmaktadır. Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari önlem ise Şirketimiz tarafından alınacaktır

Politikalar a Geri Dön