Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, merkezi Pelitli Mahallesi. 4434 Sokak No: 49 Gebze / Kocaeli adresinde bulunan SUNPOR Isı Yalıtım Plastik ve İnş. San. Dış Tic. Nak. Ltd. Şirketi tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

1) Kişisel verilerinizin işlenmesinin sebebi ve bunun hukuki gerekçesi nedir?
Sunpor Isı Yalıtım Plastik ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret Nakliye Limited Şirketinin ticari faaliyetleri, şirketimizin üretim, toptan ve perakende alım-satım ağı kapsamındaki ilgili kişilere ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu diğer ilgili kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda toplanmış olan kişisel veriler KVKK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

2) Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz, SUNPOR’un ticari faaliyetlerinin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara aktarılabildiği gibi ayrıca verilerin anonim hale getirilmesinden sonra sağlamakta olduğumuz hizmetlere yönelik istatistiksel analizler yapılmak üzere SUNPOR içerisinde yer alan ilgililere ve çözüm ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

3) Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?
Kişisel verileriniz; 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş sağlığı mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde iş ilişkisi içerinde bulunduğumuz kişilerle ilgili olarak yapılan sözleşmeler, doldurulan formlar, şirket temsilcilerinin edindiği bilgiler ve diğer kanallarla toplanmaktadır. Ayrıca güvenlik tedbiri amacıyla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere tüm hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere işyerlerimiz kapalı devre video sistemi ile izlenebilmektedir. Bu kayıtlar yasal süreler içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler veya diğer ilgililerle paylaşılmaktadır. Sorularınız için 0262 751 38 48 numaralı telefonu arayabilir veya kvkk@sunpor.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşların yanı sıra adli makamlardır.

4) Kişisel verisi işlenen ve kanunda “ilgili kişi” olarak tanımlananların hakları nelerdir?
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin; - İşlenip işlenmediğini öğrenme, - İşlenmişse bilgi talep etme, - İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, - Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme*, - Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, - Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin SUNPOR için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

(*) İlgili mevzuat kapsamında edindiğimiz bilgilerin saklanması ile ilgili olarak yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde ancak yasal sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki tüm soru ve istekleriniz için kimliğinizi ispatlayıcı belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile Pelitli Mahallesi 4434 Sokak No: 49 Gebze / Kocaeli adresine bizzat elden iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@sunpor.com.tr posta adresine iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularınız tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulama işlemini takiben kabul edilecek olup ilgililerine yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.